PRAVILNIK O PODELJEVANJU PLEČNIKOVIH NAGRAD

 

SPLOŠNO

 

1. člen
Poslanstvo in kriteriji Plečnikovih nagrad

1) Plečnikova nagrada in Plečnikove medalje (v nadaljnjem besedilu: Plečnikove nagrade) so osrednja slovenska nacionalna priznanja za delo na področjih arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in interierja, ki predstavlja najkvalitetnejšo realizacijo, nastalo v zadnjih treh koledarskih letih.

2) Nagrado se podeljuje avtorjem tistih del, ki povezujejo umetniško imaginacijo s sodobnimi socialnimi, političnimi, ekonomskimi, tehnološkimi in okoljskimi dogajanji, del, ki imajo kulturno poslanstvo in izražajo doprinos širši družbi, del, ki pomenijo presežek, so konceptualno, materialno, tehnološko, izvedbeno in družbeno inventivna ter prispevajo k razvoju strok in h kulturi gradnje.

3) Nagrada nosi ime po arhitektu Jožetu Plečniku, katerega razpoznavnost presega tako arhitekturno disciplino kot geografske meje Slovenije. Plečnikova dela predstavljajo nadgradnjo fizičnega konteksta, ki v navezavi z obstoječim tvorijo novo kvaliteto v grajenem prostoru. Plečnikova dela so izvirna, svojstvena in arhitekturno inventivna.

4) Plečnikova nagrada gradi na odnosu med Plečnikovimi in sodobnimi arhitekturnimi deli. Omenjene lastnosti Plečnikovih del so osnovni kriteriji izbora del za nagrade.

 

2. člen
Podeljevanje

1) Plečnikove nagrade v imenu stroke podeljuje Sklad arhitekta Jožeta Plečnika (v nadaljnjem besedilu: Sklad).

2) Plečnikove nagrade se podeljujejo enkrat letno.

 

 

PLEČNIKOVE NAGRADE

 

3. člen
Plečnikove nagrade
 

1) Plečnikova nagrada se podeli izvedenemu delu, ki najbolj ustreza poslanstvu Plečnikovih nagrad.

2) Plečnikove medalje se podeljujejo za dela v naslednjih kategorijah:

- Plečnikova medalja za arhitekturno realizacijo večjega merila,
- Plečnikova medalja za arhitekturno realizacijo manjšega merila,
- Plečnikova medalja za javni prostor,
- Plečnikova medalja za strokovno publicistiko,
- Plečnikova medalja za bogatitev prostorske kulture.

3) Žirija vsako leto izbere po eno delo iz vsake kategorije, ki najbolj ustreza poslanstvu in kriterijem Plečnikovih nagrad. Izmed treh kategorij, arhitekturna realizacija večjega merila, arhitekturna realizacija manjšega merila in javni prostor, podeli žirija dve Plečnikovi medalji in eno Plečnikovo nagrado. V kategoriji, ki ji pripada delo, ki prejme Plečnikovo nagrado, se Plečnikove medalje ne podeli.

4) Žirija se lahko glede na prispela dela odloči, da katere izmed Plečnikovih medalj ali Plečnikove nagrade ne podeli.

5) Praviloma velja, da je arhitektura večjega merila objekt nad 1000 m², arhitektura manjšega merila pa pod 1000 m² bruto tlorisne površine.

 

4. člen
Krajevna in časovna omejenost

1) Plečnikove nagrade se podeljujejo za dela, izvedena na območju Republike Slovenije, ter za dela, izvedena v zamejstvu, ki bogatijo prostorsko kulturo Slovenije. Za dela, izvedena v zamejstvu, žirija sama presodi, ali jih bo uvrstila v obravnavo, svojo odločitev glede tega pa mora posebej obrazložiti.

2) Plečnikove nagrade se podeljujejo za dela, izvedena v obdobju zadnjih treh let. S področja krajinske arhitekture se podeljujejo nagrade za dela, izvedena v obdobju zadnjih petih let.

 

5. člen
Oblika nagrad

1) Plečnikovo nagrado sestavljajo:

- Plečnikov svečnik z imenom nagrajenca ali nagrajencev,
- diploma,
- denarna nagrada.

2) Plečnikove medalje sestavljajo:

- medalja z imenom nagrajenca ali nagrajencev,
- diploma.

3) Če katero izmed nagrad prejme več avtorjev, prejme vsak izmed njih svojo diplomo, Plečnikov svečnik oziroma medaljo pa prejmejo vsi prejemniki skupaj.

 

6. člen
Štipendija Plečnikovega sklada

1) Sklad vsako leto podeli štipendijo kot obliko študentskega priznanja.

2) Štipendija Plečnikovega sklada je spodbuda magistrici ali magistru arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma ali drugega s prostorom povezanega študija na začetku njegove poklicne poti in se podeljuje kot priznanje za študijsko in obštudijsko delo dobitnika.

3) Štipendija Plečnikovega sklada se praviloma podeli v enkratnem znesku in je namenjena novemu študijskemu ali raziskovalnemu projektu, ki ga dobitnik štipendije izvede v roku enega leta in ga v organizaciji Sklada predstavi javnosti.

4) Kandidata za štipendijo predlaga mentor ali visokošolski zavod, razpis in kandidiranje se opravita skupaj z razpisom in kandidiranjem za Plečnikove nagrade.

 

 

ŽIRIJA ZA IZBOR PLEČNIKOVIH NAGRAD

 

7. člen
Žirija

1) O prejemnikih Plečnikovih nagrad in Plečnikove štipendije odloča strokovna komisija (v nadaljevanju: žirija).

2) Žirija je sestavljena iz petih članov. Člani med seboj izberejo predsednika žirije, ki zastopa in predstavlja žirijo in vodi seje žirije. Mandat žirije je eno leto.

3) Sestava žirije je javna in je objavljena ob razpisu za nagrade.

 

8. člen
Izbor članov žirije

1) Člani žirije morajo biti ugledne osebnosti s področij arhitekture, krajinske arhitekture in urbanizma, ter s področij humanistike, umetnosti, naravoslovnih znanosti, prostorskih študij ali sorodnih področij. Vsaj polovica članov žirije mora biti iz strok, omenjenih v prvem členu pravilnika. Praviloma je en član žirije iz tujine. Ponovno članstvo v žiriji je mogoče po preteku pet let od prejšnjega članstva v žiriji.

2) Člane žirije na tajnem glasovanju izmed predlaganih kandidatov izvoli skupščina Sklada. Kandidate skupščini predlaga upravni odbor Sklada. Kandidati morajo pred glasovalno sejo podati soglasje k svoji kandidaturi. Kandidate lahko predlagajo tudi člani skupščine na sami glasovalni seji, vendar skupaj s soglasjem kandidata/-ke h kandidaturi.

3) Po opravljenem glasovanju skupščina v skladu s prvim odstavkom tega člena potrdi sestavo žirije.

4) Če član skupščine ali vodstva Sklada ali z njim povezana oseba namerava kandidirati svoje delo za Plečnikove nagrade, se mora izločiti iz vseh glasovanj in razprav, povezanih s sestavo žirije in izborom nagrad, tako na upravnem odboru kot tudi na skupščini Sklada.

 

9. člen
Neodvisnost žirije

1) Žirija je pri svojih odločitvah neodvisna.

2) Žirija mora svoje delo opravljati strokovno, odgovorno, etično in v skladu s tem pravilnikom.

3) Pri ogledu realiziranih del avtorji ne sodelujejo.

 

 

IZBOR PLEČNIKOVIH NAGRAD

 

10. člen
Razpis

1) Razpis za Plečnikove nagrade se objavi vsako leto najpozneje do 1. februarja.

2) Razpis za Plečnikove nagrade se objavi na spletnih straneh Sklada, lahko pa tudi v drugih medijih in na spletnih straneh ustanovnih članic Sklada.

3) Razpis vsebuje pogoje za prijavo, vsebino prijave in informacijo o sestavi žirije.

 

11. člen
Kandidiranje del za nagrade

1) Kandidaturo dela za nagrado lahko odda oziroma predlaga vsakdo, vključno z avtorji predlaganih del.

2) Kandidature z vsem gradivom se oddajo preko poenotenega spletnega obrazca na spletnih straneh Sklada. Če je predlagano delo takšne vrste, da oddaja preko spleta ni možna, se lahko gradivo dostavi tudi v fizični obliki.

3) Rok za oddajo kandidature je praviloma en mesec po objavi razpisa.

4) Prijava mora vsebovati vse potrebne podatke za presojo o kvaliteti predlaganega dela. Podrobnejši pogoji se določijo z razpisom.

5) Prijava mora vsebovati tudi opredelitev kategorije, v kateri delo kandidira, vendar žirija pri svojem odločanju temu ni zavezana.

 

12. člen
Delo žirije

1) Žirija si mora pred končno odločitvijo praviloma ogledati vsa predlagana realizirana dela. Če število prispelih predlogov onemogoča kvalitetno in pravočasno delo žirije, lahko žirija na podlagi prispelega gradiva opravi ožji izbor in si ogleda zgolj izbrana dela.

2) Žirija odloča o nagradah soglasno. Če soglasna odločitev ni možna, se o prejemnikih nagrad glasuje in odločitev sprejme z večino glasov navzočih članov, pri čemer ima glas predsednika žirije v primeru neodločenega števila glasov dvojno vrednost.

3) Žirija mora svojo odločitev o podelitvi Plečnikovih nagrad predložiti skupščini Sklada v obliki pisnega poročila v 60 dneh po zaključku razpisa za Plečnikove nagrade. Skupščina lahko žiriji določi tudi krajši rok, vendar ne manj kot 30 dni.

4) Poročilo žirije mora vsebovati:

- poročilo o delu žirije,
- preglednico vseh nagrajenih del,
- utemeljitev izbora nagrad.

5) Skupščina sklada sprejme poročilo žirije.

 

13. člen
Podelitev in promocija Plečnikovih nagrad

1) Podelitev Plečnikovih nagrad se opravi vsako leto.

2) Vsa nagrajena dela se predstavijo na spletnih straneh Sklada in s predstavitvenim videom.

3) Lokacijo podelitve prireditve Plečnikovih nagrad in razstave nagrajenih del na predlog upravnega odbora potrdi skupščina Sklada.

4) Sklad organizira razstavo nagrajenih del in javni dogodek z diskusijo.

 

 

KONČNE DOLOČBE

 

14. člen
Objava in veljavnost


Ta pravilnik se objavi na spletnih straneh Sklada in začne veljati takoj po objavi.